Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Statut Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi"

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, a zrzeszającym osoby chore na schorzenia psychiczne oraz inne, których celem jest promowanie działalności Stowarzyszenia.


§ 2.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 3.

Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie – w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz druga osoba z pozostałych członków zarządu.

§ 4.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Cele i sposoby działania.

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wzajemna samopomoc.

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie.

3. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.

4. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na działalność na rzecz osób chorujących psychicznie, w szczególności polegająca na:

  • tworzenie miejsc pracy chronionej,
  • pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,
  • organizacja różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie.

5. Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.

6. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.

7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego.

8. Propagowanie metod promocji zdrowia psychicznego.

9. Wymiana informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorych psychicznie, ich rodzin i terapeutów.

2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie i Internecie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.

3. Uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.

4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów, także poprzez działalność gospodarczą.

6. Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć dla twórców niepełnosprawnych chorujących psychicznie łączących promocję kultury, sztuki oraz oddziaływań kreatywnych i terapeutycznych.

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób chorujących psychicznie, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek i obozów terapeutycznych.

8. Inicjowanie programów rehabilitacyjnych zmierzających do aktywizacji i podniesienia poziomu opieki dla osób starszych po przeżytym kryzysie psychicznym, takich jak programy rehabilitacyjne, grupy i ośrodki wsparcia.

9. Inicjowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób chorujących psychicznie szczególnie wśród młodzieży.

10. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób chorujących psychicznie.

11. Wydawanie publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i publikacji osób chorujących psychicznie.
12. Prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

III. Członkowie.

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy (osoba fizyczna), także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza granicami Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, kto:

a) ukończył 18 lat;
b) akceptuje cele Stowarzyszenia i złożył wniosek o przyjęcie;
c) został przyjęty uchwałą Zarządu.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna wydatnie popierająca materialnie lub organizacyjnie Stowarzyszenie.

4. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów i ideałów Stowarzyszenia.

5. Członków wspierających przyjmuje i członkostwo honorowe nadaje jednogłośnie Zarząd

6. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać uwagi i propozycje. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

7. Ustanie członkostwa wspierającego lub honorowego następuje odpowiednio do zasad określonych w § 9.

§ 8.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;

b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

c) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia;

d) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym i honorowym Stowarzyszenia przysługują prawa określone w ust.1. pkt. c) i pkt. d). Sposób korzystania z uprawnień określa Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

c) stosować się do statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

d) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz brać czynny udział w pracy Stowarzyszenia;

e) opłacać regularnie składki. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Składkę roczną ustala Walne Zgromadzenie.

§ 9.

1. Członkostwo ustaje poprzez:

a) pisemną rezygnację złożoną Zarządowi,

b) skreślenia z listy na skutek: 2-letniego zalegania z opłatą składek członkowskich lub braku aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 2 lat,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub za działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu.

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w punkcie poprzedzającym.

IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie głównych wytycznych Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie – zatwierdzanie sprawozdań i planów przekładanych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi;

c) rozpatrywanie wniosków członków lub organów Stowarzyszenia;

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, a także ich odwoływanie,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo rozwiązaniu Stowarzyszenia stosownie do postanowień rozdziału VI;

g) podejmowanie innych uchwał w ważnych sprawach Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok.

2. W razie potrzeby Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy własnej uchwały lub w ciągu 30 dni od wniosku Komisji Rewizyjnej, a jeśli tego w odpowiednim terminie nie uczyni, Zgromadzenie może zwołać Komisja.

3. O zwołaniu Zgromadzenia Zarząd pisemnie informuje członków podając jego czas, miejsce i planowany porządek obrad.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który następuje 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 13.

1. Pięcioosobowy Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

b) uchwala roczny plan pracy Stowarzyszenia;

c) ustala wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej;

d) prowadzi niezbędną dokumentację, zwłaszcza finansową;

e) podejmuje decyzję o przyjęciu, skreślaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia;

f) podejmuje uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej, gdy przyniesie to pożytek w realizowaniu celów Stowarzyszeni;

h) zwołuje Walne Zgromadzenie stosownie do §12.

2. Zarząd sam wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który koordynuje pracę, a także: jego zastępcę, skarbnika i sekretarza i członka.

§ 14.

1. Trzyosobowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym, który

a) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności merytorycznej i finansowej Zarządu pod względem celowości, rzetelności, i legalności, a w szczególnie zgodności z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także zgodności z uchwałami Zarządu niezwłocznie sporządzając sprawozdanie z tej kontroli;

b) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli;

c) występuje w razie potrzeby do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 12 pkt. 2, a na warunkach tam określonych sama je zwołuje;

d) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz, na podstawie swoich rocznych sprawozdań, wniosek z uzasadnieniem o udzielenie albo nie absolutorium Zarządowi, chyba, że Zgromadzenie odbywa się w odstępie mniejszym niż rok od poprzedniego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja sama wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu albo Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a przynajmniej raz na rok.

2. Uchwały na posiedzeniach zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy członków Zarządu albo Komisji. 3. Na opróżnione miejsce w Zarządzie albo w Komisji mogą one powołaćnowe osoby spośród członków – pod warunkiem, że większość w składzie organu nadal stanowić będą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli jest to niemożliwe, a liczba członków organu spadła poniżej statutowej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie.

V. Majątek.

§ 16.

Majątek Stowarzyszenia tworzą: ruchomości, nieruchomości i środki pieniężne.

§ 17.

Majątek powstaje z:

a) składek;
b) darowizn;
c) ofiarności publicznej;
d) dotacji;
e) spadków i zapisów;
f) dochodów majątku Stowarzyszenia;
g) dochodów z działalności statutowej – w tym działalności gospodarczej.

VI.Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 18.

Uchwałę o zmianie statutu lub samorozwiązaniu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 19.

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorów powołuje Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.

3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz innego stowarzyszenia lub fundacji o najbardziej zbliżonych celach.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2017, poz. 210 z późn. zm.)

crossmenu Skip to content