Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Regulamin

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem https://www.otworzciedrzwi.org/ zwanym dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”z siedzibą w Krakowie przy ul. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bieżących projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POPRZEZ DOKONANIE PŁATNOŚCI ONLINE;
  • ZAPIS DO USŁUGI NEWSLETTERA PROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL;
  • DO WSZELKICH PUBLIKACJI ORAZ ZDJĘĆ UMIESZCZONYCH W SERWISIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ STOWARZYSZENIU I ICH UŻYCIE BEZ ZGODY STOWARZYSZENIA JEST ZABRONIONE. TYLKO MATERIAŁY OZNACZONE FRAZĄ „DO POBRANIA” MOGĄ BYĆ POBRANE ZGODNIE Z PRAWEM. RÓWNIEŻ ZNAK I GRAFICZNY STOWARZYSZENIA JEST CHRONIONY PRAWEM ZNAKÓW TOWAROWYCH.

§1

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej Newsletterem jest bieżący numer czasopisma „ Dla nas”.
 2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Stowarzyszenia i kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
 4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.
 5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
 7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

§2

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online narzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych E-przelewy.pl. Przekierowanie do E-przelewy następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone wzłotych (PLN)
 4. Wramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: internetowy przelew bankowy

https://www.przelewy24.pl/o-nasV. Ochrona danych osobowychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

 1. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

§3

 • ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ;
 • KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH MOŻLIWY JEST NA ADRES MAILOWY: T.KOZIEN@GMAIL.COM
 • PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE BĘDĄ W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PRZESYŁANIA PAŃSTWU INFORMACJI O DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA I PODZIĘKOWAŃ – NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1  A, E OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.;
 • KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH: DANE NIEWRAŻLIWE;
 • ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ WYŁĄCZNIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA;
 • PANA/PANI DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE BĘDĄ DO MOMENTU WNIESIENIA SPRZECIWU;
 • POSIADA PANI/PAN PRAWO DO: ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA W CELACH INNE NIŻ STATUTOWE;
 • MA PAN/PANI PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
 • DANE OSÓB, KTÓRE DECYDUJĄ SIĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA WPŁATY PRZEKAZYWANE SĄ NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCICIELOWI SERWISU PRZELEWY24.

§4

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisó
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Reklamacje prosimy kierować na adres:

stotworzciedrzwi@wp.pl

crossmenu Skip to content