Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i świadomości w obszarze psychiatrii

Termin realizacji: 01.06.2012 do 30.09.2013 
Działania: przygotowanie i wydanie 4 numerów czasopisma „Dla Nas”, szkolenia, organizacja Forum i Dni Solidarności, 
Liczba odbiorców: 400 osób, 
Kwota dofinansowania: 132554 zł, 
Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,

O projekcie

Projekt dotyczy wzmacniania aktywności obywatelskiej oraz świadomości i wiedzy w obszarze psychiatrii.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej osób chorujących psychicznie, wzmocnienie rzecznictwa interesów osób chorujących psychicznie w środowiskach terapeutycznych oraz wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób chorujących psychicznie, ich praw, obowiązków, możliwości wśród samych chorujących, w ich otoczeniu, oraz w środowiskach terapeutycznych.

W ramach realizowanego projektu przewidujemy następujące działania:

1. Redagowanie i wydawanie Czasopisma Dla Nas

Przeprowadzenie cyklu seminariów „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” dla studentów kierunków społecznych i medycznych, którzy w jakikolwiek sposób wiążą swoja przyszłość zawodową z pomocą klientom psychiatrycznym i ich rodzinom. Chcemy, aby możliwie jak najwcześniej zostali oni uwrażliwieni na potrzeby tej grupy i by mogli podręcznikową wiedzę skonfrontować z doświadczeniem choroby przekazywanym przez najbardziej wiarygodnych świadków. Ważne, by wiedzieli, jakiego rodzaju pomoc, zachowania są najbardziej pożądane przez samych pacjentów, co jest ważne z ich perspektywy, jakie pacjenci mają oczekiwania i rzeczywiste potrzeby.

2. Cykl szkoleń „Pomóc osobie chorującej psychicznie”

Działanie skierowane jest do tych osób, które w związku z wykonywaną pracą zawodową stykają się na różnych płaszczyznach z zagadnieniami związanymi z dziedziną zdrowia psychicznego, ale nie mają w tej kwestii odpowiedniego wykształcenia, wiedzy, informacji, głównie z tego względu, że ich praca zakłada kontakty z przedstawicielami różnych grup i środowisk, w tym między innymi z grupą osób chorujących psychicznie.

3. Organizacja Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie: 10 X 2012r.

Celem akcji będzie zwrócenie uwagi na sytuację osób chorujących psychicznie, pogłębienie wiedzy o tej chorobie, a poprzez to poprawa funkcjonującego w społeczeństwie negatywnego wizerunku osoby chorującej psychicznie. Udział jest także deklaracją i wyrazem solidarności z wszystkimi chorującymi, daje więc otuchę i nadzieję.

4. Organizacja Forum Psychiatrii Środowiskowej, beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów

Zadanie Forum jest przede wszystkim stworzyć płaszczyznę i warunki do prowadzenia trialogu pomiędzy osobami chorującymi psychicznie, ich rodzinami oraz profesjonalistami. Idea Forum zakłada, by mówić o rzeczach ważnych z perspektywy tych trzech grup osób, by dzięki temu jednoczyć się w działaniach. Forum jest też okazją do oddania głosu wszystkim tym, którzy na co dzień nie mają możliwości wypowiadać się publicznie, nie ma spraw ważnych i mniej własnych, każdy zgłaszany przez uczestników Forum problem jest wart tego by się nad nim zatrzymać, by mógł wybrzmieć. Forum dzięki licznemu udziałowi specjalistów z dziedziny psychiatrii, ekspertów ds. zdrowia psychicznego przyczynia się znacząco do wzrostu poziomu wiedzy a dzięki poruszanym problemom – do wzrostu poziomu świadomości.

5. Kampania promocyjna

Zadanie ma na celu dostarczanie wiedzy, informacji, o problemach grupy ,ale także o samym realizowanym projekcie. Grupami docelowymi będą: osoby chorujące, osoby z ich otoczenia, w szczególności rodziny, grono profesjonalistów i innych osób, które na swojej drodze zawodowej stykają się z problemem choroby psychicznej a także wszystkie inne osoby, które są zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, którym nieobojętny jest los osób chorujących.

Autor opracowania Anna L.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

crossmenu Skip to content