Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie

Termin: 01.09.2014-30.09.2015,
Działania: 10 spotkań badawczo-edukacyjnych, opracowanie raportu,
Liczba odbiorców: 120 os.,
Kwota dofinansowania: 70000 zł,
Źródło finansowania: Program Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG,

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny udało nam się uzyskać dofinansowanie na realizację naszych zadań zawartych w statucie. Tym razem uzyskaliśmy dotację w wysokości 70000 PLN. W terminie od 1.09.2014 do 30.09.2015 będziemy realizować projekt zatytułowany: "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie". Operatorem grantu jest Fundacja im. Stefana Batorego a fundusze pochodzą od Państw – Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Projekt będzie stanowił wsparcie dla osób chorujących psychicznie w Małopolsce i jest odpowiedzią na problem pogłębiającego się wykluczenia społecznego tej grupy. W wyniku projektu 120 osób chorujących psychicznie a także ich otoczenie pozna strategie radzenia sobie z wykluczeniem na różnych poziomach dzięki metodzie przekazywania „wiedzy z pierwszej ręki” przez tych, którzy pokonali chorobę. Część badawcza projektu, której istotę stanowi włączenie w procesy współdecydowania adresatów projektu, doprowadzi do powstania raportu z rekomendacjami, który stanie się krokiem ku temu, by komunikować się w przestrzeni publicznej w sposób bardziej otwarty, jasno wyrażać swoje oczekiwania a dzięki temu zwiększyć adekwatność proponowanych form pomocy.
Projekt zakłada fazę przygotowania: opracowanie scenariusza spotkań i badań, cykl 10 spotkań badawczo-edukacyjnych oraz podsumowanie, stworzenie raportu wraz z rekomendacjami, które zostaną przekazane decydentom oraz upowszechnione.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji grantu.

Formuła

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. W dniach 22-24 września br na sesji wyjazdowej przygotowywaliśmy się do prowadzenia w kolejnych etapach projektu spotkań badawczo-edukacyjnych, oto nasze wrażenia z wyjazdu:

„W ramach przygotowań do realizacji projektu ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” członkowie stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi’’ wyjechali do Szczawnicy, by w domu wypoczynkowym ,,Trzy Korony” pracować przez 3 dni nad podniesieniem swoich kwalifikacji.
Szkolenie profesjonalnie przygotowane przez psychologów mgr Annę i mgr Artura Darena było bardzo intensywne. Na początku zapoznaliśmy się z teoretycznymi podstawami pracy z grupą fokusową w oparciu o zestaw przejrzystych materiałów, który każdy z nas otrzymał do dyspozycji, a później wspólnie pracowaliśmy nad scenariuszem nt. ,,Potrzeby osób chorujących psychicznie”. Ustaliliśmy zasady jakie będą obowiązywać podczas badania fokusowego, wyodrębniliśmy obszary, których dotyczyć będą pytania tak, by skupić się na tym co będzie najbardziej przydatne w projekcie. Kolejne sesje były zajęciami praktycznymi. Uczestnicy byli bardzo aktywni i starali się maksymalnie wykorzystać czas, by jak najwięcej się nauczyć i wykorzystać to w praktyce. Każdy mógł przećwiczyć kolejne etapy spotkania badawczego od przedstawienia się, wstępu przez dyskusję właściwą do podsumowania i zakończenia. Nie było to łatwe. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z pracą grupą fokusową i musieliśmy pamiętać, by nie powielać starych nawyków, lecz otworzyć się na nową formę wywiadu zogniskowanego, wykorzystującego interakcje wewnątrz grupy. W atmosferze życzliwości i zainteresowania korygowaliśmy błędy i wzmacnialiśmy się wzajemnie w tym co było pozytywne. Pod okiem naszych trenerów Ani i Artura, którzy traktowali nas partnersko czuliśmy, że skutecznie nabywamy nowych umiejętności i temat potrzeb osób chorujących psychicznie rozpracowany jest w wielu aspektach i szczegółach. Druga część naszych potencjalnych wystąpień ,,Moje drogi wychodzenia z choroby’’ nie nastręcza już większych trudności gdyż prowadziliśmy wiele spotkań edukacyjnych o tej tematyce.
Wieczorem integrowaliśmy się przy kawiarnianym stoliku w intrygującym ,,Kocim Zamku”, a w drugim dniu na spacerze wdychając ,,zdrowe’’, górskie powietrze.
Uważam, że był to ważny wyjazd szkoleniowy przygotowujący nas do nowego etapu naszej działalności w Stowarzyszeniu ,,Otwórzcie Drzwi’’.”

Barbara B.

„Wyjazd był bardzo interesujący pod względem merytorycznym jak i rozrywkowym. Cieszę się, przede wszystkim, że miałam okazję poznać i przećwiczyć zagadnienie grup fokusowych. Pobyt miał miejsce w atrakcyjnym miejscu -Szczawnicy, w ładnej krajobrazowo miejscowości, gdzie mogliśmy podziwiać piękne widoki górskie. W wolnym od zajęć czasie organizowaliśmy wspólne wyjścia, spacery,
co było dla mnie miłym doświadczeniem. Ponadto, wyjazd ten pozwolił mi, jako nowemu członkowi Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi", lepiej poznać pozostałe osoby należące do niego oraz bardziej się z nimi zintegrować.”

Monika S.

„To było dla mnie nowe wyzwanie którego się bardzo obawiałem, ponieważ nie wiedziałem czy sobie poradzę. W pierwszym dniu szkolenia Grupy fokusowej było bardzo dużo materiałów i trzeba było dużo notować (…) W drugi dzień to jest wtorek więcej było zadań praktycznych czyli konkretnych zadań które polegały na tym że każda osoba która chciała to ćwiczyła . Ja się zdecydowałem na drugi i trzeci dzień , gdyż pierwszego dnia nie poradziłem sobie ( nie wytrzymałem tremy). Ale drugie i trzecie wystąpienie mi się udało podszedłem bardziej na luzie.”

Norbert N.

„Zajęcia z nauki o grupach fokusowych przebiegały sprawnie. W pierwszym dniu szkolenia uczyliśmy się czym są grupy fokusowe, był to jedynie zakres teoretyczny. Pod względem teoretycznym wszystko okazało się zrozumiałe. W drugim dniu przygotowaliśmy się w zakresie praktycznym. Były pewne trudności, ale po szczegółowych korektach zrozumieliśmy charakter i znaczenie grup fokusowych, oraz jakie popełniamy najczęściej błędy. Dnia trzeciego mogliśmy przećwiczyć całość grupy fokusowej, czyli wstęp, dyskusję właściwą oraz zakończenie.
Grupa była skoncentrowana na zadaniu oraz zdyscyplinowana, jeśli chodzi o czas. Wyjazd okazał się owocny, poznaliśmy nową formę badania.
Oprócz nauki mieliśmy również wyjścia do miasta oraz spacery szlakami turystycznymi.”
Jacek N.

Formuła: Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA BADAWCZO- EDUKACYJNEGO W WADOWICACH

30 października 2014 r. w Stowarzyszeniu ,,Otwórzcie Drzwi’’ rozpoczęliśmy realizację badawczo- edukacyjnej części projektu ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie’’. Pojechaliśmy do Wadowic, by w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty spotkać się z grupą 17 beneficjentów, którzy zechcieli wziąć udział w wywiadzie fokusowym, zogniskowanym na potrzebach osób chorujących psychicznie, oraz w części edukacyjnej nt. ,,Moje drogi wychodzenia z choroby’’.
Barbara i Marek z naszego stowarzyszenia po przedstawieniu siebie i terapeutów Jagody Tytko oraz Marty Błasiak, poprowadzili część badawczą, podając cele projektu realizowanego w ramach Programu ,,Obywatele dla Demokracji’’ podkreślając istotną rolę i wkład osób, które przez aktywny udział w spotkaniu przyczynią się do opracowania raportu, upowszechnionego i przesłanego do instytucji państwowych i ministerstw odpowiedzialnych za funkcjonowanie opieki psychiatrycznej. Grupa była bardzo aktywna i szybko sprecyzowaliśmy wiele potrzeb dotyczących osób chorujących psychicznie w oparciu o własne doświadczenia, jak również o wiedzę zdobytą z innych źródeł. Wyodrębniliśmy sześć obszarów, do których odnosiły się potrzeby i usystematyzowaliśmy je. Potem rozmawialiśmy o tym, kto mógłby przyczynić się do tego, by wprowadzić pożądane zmiany i kto jest za to odpowiedzialny. Dyskutanci często koncentrowali się na swoim środowisku i kierowali wiele potrzeb pod adresem najbliższych urzędów, ale wyprowadzali też szereg uogólnień. W pierwszej części nie udało się wszystkich zaktywizować (duża grupa), ale zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nikt nie wychodził i ci, którzy nie wypowiadali się, z uwagą słuchali swoich kolegów. Cztery osoby były dominujące i generowały wciąż nowe treści, tak, że czas płynął bardzo szybko, a dynamika grupy była bardzo odczuwalna i gdyby nie ograniczenia ramowe udałoby się nam jeszcze wiele wypracować. W drugiej części edukatorzy mówili o swoim kontekście choroby i sposobach radzenia sobie z nią, zdrowieniu i umacnianiu. Słuchacze włączali się w wypowiedzi i opowiadali o własnych doświadczeniach .Efektem rozmów, jak wielką rolę odgrywa wiara w Boga procesie zdrowienia, było postanowienie, że poproszą księdza o pomoc w rozeznawaniu swoich stanów duchowych i rozgraniczaniu tego, co chorobowe od tego, co jest przeżyciem religijnym. Kierowano liczne pytania do terapeutów i najwyraźniej grupa się otworzyła, bo włączyły się te osoby w rozmowy, które w pierwszej części nie zabierały głosu. Na zakończenie wypełniano ankiety, na co uczestnicy poświęcili sporo czasu, ponad wyznaczony limit.
W Wadowicach spotkaliśmy się z dużą życzliwością i gościnnością pracowników ŚDS. Częstowano nas nie tylko kawą i herbatą, ale zaproszono nas na smaczny obiad przygotowany przez zespół kulinarny. Zapewniliśmy się nawzajem o gotowości do dalszej współpracy i spotkaniach przy innych okazjach.

Barbara B.
Logotyp:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA GRANTOWEGO 19 LISTOPADA W TUCHOWIE

Do Tuchowa przyjechaliśmy około godziny 10:00. Przyjęto nas niezwykle ciepło w nowym wyremontowanym ośrodku. Szkolenie rozpoczęliśmy od dyskusji fokusowej. Pacjenci nie czuli się zupełnie pewni siebie i w związku z tym starosta grupy terapeutycznej poprosił o wsparcie jednej z terapeutek by mogła być w grupie i ewentualnie służyć pomocą. Zanim przystąpiliśmy do szkolenia lekarz prowadzący poprosił członków StOD o skrócenie spotkania do jednej godziny każdej z części szkolenia, ze względu zdrowotnych pacjentów ośrodka.
Podczas spotkania fokusowego grupa była lekko speszona. Grupę zaczął „reprezentować” jeden z pacjentów, z czasem pozostałe osoby zaczęły się włączać i podawać swoje propozycje potrzeb osób chorujących psychicznie.
W drugiej części szkolenia czyli edukacji o „wychodzeniu” z choroby i radzenia sobie w czasie objawów psychicznych. W dużej mierze tej części szkolenia prowadziła Dorota Dużyk-Wypich.
W szkoleniu grantowym brali udział członkowie StOD Jacek, Dorota, Anna oraz terapeutka Marta Błasiak

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

3 grudnia 2014r. w ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” odbył się wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skale. Miało tam miejsce spotkanie z podopiecznymi warsztatów złożone z 2 części

  • badawczej
  • edukacyjnej.
    W spotkaniu brało udział 8 uczestników Warsztatów oraz osoby ze Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi" p. Barbara/ prowadząca część badawczą/, Monika asystent prowadzącej/psycholog p. Anna, terapeuta p. Marta Błasiak.
    W części badawczej naszym zadaniem było uzyskanie informacji od grupy na temat potrzeb osób chorujących psychicznie w ich regionie.
    Badani wykazali zainteresowanie tematem, grupa była bardzo dynamiczna i wygenerowała dużą ilość potrzeb mimo początkowych trudności w podjęciu dyskusji .na w/w temat.
    W części edukacyjnej spotkania Panie Barbara i Monika opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z chorobą psychiczną i jej przezwyciężaniu, po czym rozpoczęła się rozmowa z uczestnikami spotkania na ten temat.

Monika S.

Logotyp :
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

30.01.2015 roku wspólnie z Anną, Arturem Darenem oraz Danutą odbyliśmy kolejne już spotkanie w ramach projektu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”, tym razem w ŚDS w Wieliczce. Spotkanie rozpoczęliśmy przeprowadzeniem grupy fokusowej czyli części tzw. badawczej ukierunkowanej na temat „Potrzeby osób chorujących psychicznie”. Grupa reagowała żywo na dyskusję choć nie pozwolono nam robić zdjęć. Całość jednak mogliśmy nagrywać. Dyskusja przebiegała w ramach kilku obszarów potrzeb: tych związanych z leczeniem i terapią, potrzeb kierowanych do urzędów, urzędników i polityków, do rodziny i przyjaciół, do społeczeństwa i dalszego środowiska, wreszcie do samego siebie. Po zakończeniu bardzo owocnej we wnioski części badawczej i krótkiej przerwie odbyła się moderowana przez Annę część edukacyjna, w której wspólnie z Danusią odpowiadałyśmy na pytania dotyczące naszego zdrowienia. Naszą wizytę w ŚDS w Wieliczce oceniam jako bardzo udaną.

zdjęcie w podglądzie Katarzyna L.-T.

logotyp:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

W dniu 19 lutego 2015 razem z Barbarą i Anną oraz terapeutką Martą Błasiak odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Płazie. Było to kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie grantu o tematyce „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Dom Pomocy Społecznej w Płazie jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych obojga płci. Dom zapewnia całodobową opiekę, zaspokaja najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak miejsce do spania, pożywienie, odzież, pomoc medyczną a także poczucie bezpieczeństwa socjalnego.
W pierwszej części spotkania Barbara Banaś metodą fokusową zbierała listę potrzeb pensjonariuszy. Okazało się, że jednym z największym problemów dla podopiecznych domu jest dostęp do lekarzy innych specjalności niż psychiatra. Spowodowane jest to oddaleniem gabinetów od miejsca pobytu i kolejką oczekujących pacjentów. Zebrani zgłaszali też trudności w zakwalifikowaniu się do programu szkoleń mających na celu usamodzielnienie się pacjenta. W trakcie dyskusji zakwalifikowaliśmy wspólnie zebrane potrzeby w tematyczne grupy skierowane do systemu leczenia, do rodzin i dalszych bliskich, do urzędów państwowych, środowiska oraz osób bezpośredniej interwencji.
Po krótkiej przerwie Barbara i ja dzieliliśmy się ze słuchaczami naszymi doświadczeniami z choroby i procesu zdrowienia. Tą część moderowała Anna. Zebrani podczas całego spotkania byli aktywni i zainteresowani tematem naszego badania. Sądzę ,że warto było podjąć trud tego działania, gdyż te rozmowy dodały zebranym nadzieję na poprawę ich położenia.
Piotr C.

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

W ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” dnia 10 marca 2015 grupa przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w składzie: Anna, Wojciech, Jacek oraz opiekun-terapeuta Gerard Banach byliśmy w Gorlicach w Dziennym Ośrodku Wsparcia.Grupa fokusowa, która była prowadzona przez Jacka Nowaka była dosyć duża, około 35 osób. Mieliśmy możliwość nagrywania i robienia zdjęć, grupa była otwarta na sugestie i zasady przeprowadzenia badania. Podczas badania fokusowego grupa była aktywna, w sytuacjach niejasno przedstawionych potrzeb prowadzący miał wsparcie przez moderatora Annę Liberadzką. Grupa pracowała w sposób uporządkowany, czasami komentarze w grupie precyzowały i uzupełniały „źle” zdefiniowane potrzeby. Po owocnej i wyczerpującej pracy mieliśmy przerwę – grupa badawcza stwierdziła trudność w definiowaniu dalszych potrzeb.
W drugiej części – edukacyjnej – Wojciech Pietrzyk przedstawił historię swojego chorowania i wychodzenia z choroby, mówiliśmy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego i czynnikach wspierających. Grupa słuchała z zainteresowaniem i uwagą. Po zakończeniu tej części szkolenia grupa podziękowała oklaskami. Szkolenie uważam za udane i owocne.

Jacek N.
zdjęcia w podglądzie

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

W dniu 24 marca 2015 grupa członków naszego Stowarzyszenia: Anna, Wojtek i ja Piotr oraz terapeutka Marta Błasiak odwiedziliśmy pięknie położoną w górach miejscowość Piwniczna. Celem wyjazdu była realizacja badania fokusowego w ramach grantu o tematyce: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Miejscem zebrania była sala w Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z tego powodu przybyły osoby o różnej specyfice niepełnosprawności., które korzystają przede wszystkim ze wsparcia materialnego Ośrodka.
W pierwszej części udało mi się wyłowić osoby z problemami psychicznymi. W ich relacjach dominowało uczucie braku wsparcia w chorobie ze strony psychiatrów, psychologów czy choćby grup wsparcia takich jak nasze Stowarzyszenie. Gabinety lekarskie są dość oddalone od miejscowości i trudno dostępne. Osoby chore czują się osamotnione i bezradne. Terminy terapeutyczne są w dużej mierze pozajmowane przez pacjentów z uzależnieniem alkoholowym. Taka sytuacja istnieje wszędzie na prowincji i są duże bariery żeby ją zmienić. Osoby z tej grupy chętnie zabrały nasze czasopisma „Dla Nas”, „ Rodziny” i widać było duże zainteresowanie problemami jakie wspólnie odkrywaliśmy. Podobnie było w drugiej części, w której Wojtek Pietrzyk i ja opisywaliśmy nasze przeżycia w chorobie i późniejsze sposoby zdrowienia. Tą część moderowała Anna Liberadzka. Osoby z inną niż psychiatryczną niesprawnością, skarżyły się przede wszystkim na niedostateczną pomoc materialna ze strony Państwa.

Piotr C.
zdjęcia w podglądzie
Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Dnia 29 kwietnia 2015r., grupa przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, w składzie Anna, Piotr, Marcin oraz terapeuta Marta Błasiak odwiedziła Tomaszkowice, w Powiecie Wielickim. Wyjazd był zorganizowany w ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Spotkanie obyło się w Sali konferencyjnej miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Na spotkanie przybyła grupa uczestników ŚDS wraz z psychologiem. Pierwszą część spotkania – „fokusową”, poprowadził Piotr Cebula. W ramach grupy można było wyróżnić osoby bardziej aktywne oraz takie, które prawie w ogóle się nie wypowiadały. Uczestnicy artykułowali różne potrzeby: związane z ich sytuacją zdrowotną, socjalno-bytową ale także potrzeby bardzo osobiste i intymne, takie jak potrzeba bliskiej relacji z drugą osobą. W większości potrzeby te były niezrealizowane. Cechą charakterystyczną tego spotkania było uczestnictwo Pani psycholog z ŚDS-u. Jej obecność miała z jednej strony stabilizować grupę i zapewnić jej emocjonalne bezpieczeństwo, z drugiej zaś ośmielić uczestników do wypowiadania się i w miarę potrzeby doprecyzowywać artykułowane potrzeby.
W drugiej części spotkania Marcin dał świadectwo swojego chorowania i wychodzenia z choroby – zdrowienia (recovery). Szczególny nacisk położył on na te aspekty, które pomogły mu w zdrowieniu. Reakcja grupy była żywa i emocjonalna. W ocenie zapytanych o to osób uczestniczących oraz Pani psycholog, świadectwo było poruszające i szczere. Wyjazd można ocenić jako owocny i zarazem pomocny dla uczestników ŚDS, gdyż mieli oni możliwość otwarcie porozmawiać o swoich potrzebach, także tych najbardziej osobistych oraz wysłuchali świadectwa zdrowienia, co przynajmniej niektórym z nich dało nadzieję na lepszą przyszłość.

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Sprawozdanie ze spotkania fokusowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olkuszu w dniu 28 maja 2015 roku.

W dniu 28 maja 2015 roku odwiedziliśmy w ramach kolejnego spotkania fokusowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu. Pojechaliśmy w składzie : Anna, autor grantu, Barbara, sekretarz Stowarzyszenia, Piotr, prezes i Artur, terapeuta jako osoba wspierająca.
Grupa uczestników liczyła 6 osób, w średnim wieku. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w badaniu. Dobrze znali swoje potrzeby i konkretnie precyzowali swoje oczekiwania ze strony instytucji powołanych do opieki nad osobami po kryzysach psychicznych. Na pierwszy plan wysuwały się problemy finansowe – uczestnicy skarżyli się na niskie renty i zapomogi socjalne, w tym rzadkie zapomogi materialne. Zwracali uwagę na trudny dostęp do lekarzy specjalistów i zdawkową opiekę psychiatryczną. Z uwagi na brak funduszy ustała możliwość dowozu osób na zajęcia do ŚDS –u.
Osoby bardzo chwaliły możliwość uczestniczenia w zajęciach Domu i mówiły że pobyt tutaj jest ciekawy i obfituje w różne formy aktywności. Nie zaspokojone mają jednak potrzeby kontaktu z kulturą i rozrywką, gdyż rzadko organizowane są wyjścia na wydarzenia artystyczne. W bardzo dużym stopniu odczuwają również stygmatyzację ze strony rodzin i dalszego środowiska. Byli bardzo zainteresowani działalnością Stowarzyszenia i chcieliby stworzyć u siebie podobną strukturę aktywności.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej, przyjaznej atmosferze i uczestnicy sprawiali wrażenie zadowolonych, że ich problemy są zauważane i stanowią przedmiot zainteresowania instytucji powołanych do pomocy w powrocie do zdrowia ludzi z problemami psychicznymi.

Piotr C.

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Spotkanie grantowe w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej w Krakowie

15 czerwca 2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Olszańskiej w Krakowie, odbyło się ostatnie z 10 spotkań realizowanych w ramach projektu ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie’’. Wnętrze ośrodka jest miłym zaskoczeniem dla kogoś, kto po raz pierwszy przekroczył jego progi. Świeżo oddany lokal łączy nowoczesność z funkcjonalnością i jest częścią powstającego tutaj Centrum Psychiatrii Środowiskowej.
Agnieszka, Barbara jako edukatorzy i Anna jako moderator a także Katarzyna Ostalecka jako terapeuta , przeprowadziły badanie fokusowe skoncentrowane na potrzebach osób chorujących psychicznie. Siedemnastoosobowa grupa wypracowała długą listę oczekiwań, które przyporządkowaliśmy do wyłonionych obszarów.
Uczestniczy mówili o różnych problemach z jakimi się borykają: dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących psychicznie, niskich świadczeniach, niedostatecznej ilość miejsc pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób chorujących psychicznie, zależności od rodziny, bliskich.
Nie wszystkich udało się zaktywizować, ale wywiad był dynamiczny i założony cel zrealizowano. Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie i zrobienie zdjęć. W zajęciach uczestniczył młody kapłan, który odbywał tutaj staż w ramach studiów psychologicznych
W drugiej części Agnieszka Klęsk dała świadectwo swojego chorowania i wychodzenia z choroby ze szczególnym naciskiem na to co pomogło jej wstać po „upadku”. Grupa słuchała, od czasu do czasu zadawała pytania jak również dzieliła się podobnymi przeżyciami. Świadectwo to nadzieja dla innych osób z zaburzeniami na lepsze jutro.

Barbara B.
Agnieszka K.
Logotypy:

Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Zamieszczamy sprawozdanie końcowe z grantu: "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie"
Link do PDF:
http://otworzciedrzwi.org/files/dok/sprawozdanie_koncowe.pdf

Logotypy:
http://otworzciedrzwi.org/files/zdj/baner_grant_2014.png
Formuła:
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

crossmenu Skip to content