Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

NoweFIO edycja 2023 

Projekt „Zwiększanie aktywności społecznej osób chorujących psychicznie i ich otoczenia” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2025 r.  

Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 218 300,00 ( dwieście osiemnaście tysięcy trzysta zł 00/100) , z czego w podziale na poszczególne lata realizacji projektu:

  1. od dnia 01 kwietnia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r - 39 440,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści zł 00/100)
  2. od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r. - 28 950,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100) 
  3. od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 -149 910,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć zł 00/100)

Cele projektu: 

Projekt zakłada: 

  1. zwiększenie aktywności społecznej poprzez wzrost zaangażowania obywatelskiego osób chorujących psychicznie w działania na rzecz środowiska osób chorujących oraz podjęcie współpracy wśród tych, którzy już się angażują, 
  2. kształtowanie polityki społecznej wobec niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej poprzez wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb tej grupy, ich praw, obowiązków i możliwości wśród studentów - osób w przyszłości zawodowo związanych z psychiatrią, 
  3. działania na rzecz wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie i zdrowia psychicznego ich członków. 

Działania w ramach projektu: 

  1. organizacja i przeprowadzenie w ramach Akademii Liderów Cogito 5 trzydniowych szkoleń dla lokalnych liderów działających na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie z całej Polski, 
  2. organizację i przeprowadzenie we wrześniu 2025 Kongresu Psychiatrii Środowiskowej z udziałem gości z europejskiej sieci EUCOMS, 
  3. cykl 20 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” skierowanych do studentów – osób, które w przyszłości będą zawodowo pracować z osobami chorującymi psychicznie; 
  4. grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie. 

Kontakt 

Pl. Sikorskiego 2/8​

31-115 Kraków​

Tel. 12 422 50 67 

anna.liberadzka@wp.pl

Jak do nas dojechać?

Autobus – linie numer: 124, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 494, 503, 513 – przystanek Muzeum Narodowe

Tramwaj – linie numer: 1, 20 – przystanek Muzeum Narodowe, linia numer: 4, 8, 13, 14, 18, 20, 24  – Teatr Bagatela

crossmenu Skip to content