Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi

Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, a zrzeszającym osoby chore na schorzenia psychiczne oraz inne, których celem jest promowanie działalności Stowarzyszenia.


§ 2.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 3.

Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie – w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz druga osoba z pozostałych członków zarządu.

§ 4.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
3. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Cele i sposoby działania.

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wzajemna samopomoc.

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie.

3. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.

4. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na działalność na rzecz osób chorujących psychicznie, w szczególności polegająca na:

5. Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.

6. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.

7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego.

8. Propagowanie metod promocji zdrowia psychicznego.

9. Wymiana informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia psychicznego.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorych psychicznie, ich rodzin i terapeutów.

2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie i Internecie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.

3. Uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.

4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów, także poprzez działalność gospodarczą.

6. Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć dla twórców niepełnosprawnych chorujących psychicznie łączących promocję kultury, sztuki oraz oddziaływań kreatywnych i terapeutycznych.

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób chorujących psychicznie, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek i obozów terapeutycznych.

8. Inicjowanie programów rehabilitacyjnych zmierzających do aktywizacji i podniesienia poziomu opieki dla osób starszych po przeżytym kryzysie psychicznym, takich jak programy rehabilitacyjne, grupy i ośrodki wsparcia.

9. Inicjowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób chorujących psychicznie szczególnie wśród młodzieży.

10. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób chorujących psychicznie.

11. Wydawanie publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i publikacji osób chorujących psychicznie.
12. Prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

III. Członkowie.

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy (osoba fizyczna), także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza granicami Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, kto:

a) ukończył 18 lat;
b) akceptuje cele Stowarzyszenia i złożył wniosek o przyjęcie;
c) został przyjęty uchwałą Zarządu.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna wydatnie popierająca materialnie lub organizacyjnie Stowarzyszenie.

4. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów i ideałów Stowarzyszenia.

5. Członków wspierających przyjmuje i członkostwo honorowe nadaje jednogłośnie Zarząd

6. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać uwagi i propozycje. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

7. Ustanie członkostwa wspierającego lub honorowego następuje odpowiednio do zasad określonych w § 9.

§ 8.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;

b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

c) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia;

d) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym i honorowym Stowarzyszenia przysługują prawa określone w ust.1. pkt. c) i pkt. d). Sposób korzystania z uprawnień określa Zarząd w drodze uchwały.

3. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

c) stosować się do statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

d) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz brać czynny udział w pracy Stowarzyszenia;

e) opłacać regularnie składki. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Składkę roczną ustala Walne Zgromadzenie.

§ 9.

1. Członkostwo ustaje poprzez:

a) pisemną rezygnację złożoną Zarządowi,

b) skreślenia z listy na skutek: 2-letniego zalegania z opłatą składek członkowskich lub braku aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 2 lat,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub za działania na szkodę Stowarzyszenia,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie prawomocnej Uchwały Zarządu.

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest ostateczna.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w punkcie poprzedzającym.

IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Obrady Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie głównych wytycznych Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie – zatwierdzanie sprawozdań i planów przekładanych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi;

c) rozpatrywanie wniosków członków lub organów Stowarzyszenia;

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, a także ich odwoływanie,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia;

f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo rozwiązaniu Stowarzyszenia stosownie do postanowień rozdziału VI;

g) podejmowanie innych uchwał w ważnych sprawach Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok.

2. W razie potrzeby Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy własnej uchwały lub w ciągu 30 dni od wniosku Komisji Rewizyjnej, a jeśli tego w odpowiednim terminie nie uczyni, Zgromadzenie może zwołać Komisja.

3. O zwołaniu Zgromadzenia Zarząd pisemnie informuje członków podając jego czas, miejsce i planowany porządek obrad.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który następuje 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 13.

1. Pięcioosobowy Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;

b) uchwala roczny plan pracy Stowarzyszenia;

c) ustala wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej;

d) prowadzi niezbędną dokumentację, zwłaszcza finansową;

e) podejmuje decyzję o przyjęciu, skreślaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia;

f) podejmuje uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej, gdy przyniesie to pożytek w realizowaniu celów Stowarzyszeni;

h) zwołuje Walne Zgromadzenie stosownie do §12.

2. Zarząd sam wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który koordynuje pracę, a także: jego zastępcę, skarbnika i sekretarza i członka.

§ 14.

1. Trzyosobowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym, który

a) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności merytorycznej i finansowej Zarządu pod względem celowości, rzetelności, i legalności, a w szczególnie zgodności z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także zgodności z uchwałami Zarządu niezwłocznie sporządzając sprawozdanie z tej kontroli;

b) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli;

c) występuje w razie potrzeby do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 12 pkt. 2, a na warunkach tam określonych sama je zwołuje;

d) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz, na podstawie swoich rocznych sprawozdań, wniosek z uzasadnieniem o udzielenie albo nie absolutorium Zarządowi, chyba, że Zgromadzenie odbywa się w odstępie mniejszym niż rok od poprzedniego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja sama wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu albo Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a przynajmniej raz na rok.

2. Uchwały na posiedzeniach zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy członków Zarządu albo Komisji. 3. Na opróżnione miejsce w Zarządzie albo w Komisji mogą one powołaćnowe osoby spośród członków – pod warunkiem, że większość w składzie organu nadal stanowić będą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli jest to niemożliwe, a liczba członków organu spadła poniżej statutowej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie.

V. Majątek.

§ 16.

Majątek Stowarzyszenia tworzą: ruchomości, nieruchomości i środki pieniężne.

§ 17.

Majątek powstaje z:

a) składek;
b) darowizn;
c) ofiarności publicznej;
d) dotacji;
e) spadków i zapisów;
f) dochodów majątku Stowarzyszenia;
g) dochodów z działalności statutowej – w tym działalności gospodarczej.

VI.Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 18.

Uchwałę o zmianie statutu lub samorozwiązaniu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§ 19.

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorów powołuje Zarząd spośród członków Stowarzyszenia.

3. Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz innego stowarzyszenia lub fundacji o najbardziej zbliżonych celach.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2017, poz. 210 z późn. zm.)

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem https://www.otworzciedrzwi.org/ zwanym dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”z siedzibą w Krakowie przy ul. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bieżących projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Serwis umożliwia ponadto:
  • WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POPRZEZ DOKONANIE PŁATNOŚCI ONLINE;
  • ZAPIS DO USŁUGI NEWSLETTERA PROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL;
  • DO WSZELKICH PUBLIKACJI ORAZ ZDJĘĆ UMIESZCZONYCH W SERWISIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ STOWARZYSZENIU I ICH UŻYCIE BEZ ZGODY STOWARZYSZENIA JEST ZABRONIONE. TYLKO MATERIAŁY OZNACZONE FRAZĄ „DO POBRANIA” MOGĄ BYĆ POBRANE ZGODNIE Z PRAWEM. RÓWNIEŻ ZNAK I GRAFICZNY STOWARZYSZENIA JEST CHRONIONY PRAWEM ZNAKÓW TOWAROWYCH.

§1

 1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej Newsletterem jest bieżący numer czasopisma „ Dla nas”.
 2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
 3. Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Stowarzyszenia i kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
 4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.
 5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.
 6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.
 7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

§2

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online narzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych E-przelewy.pl. Przekierowanie do E-przelewy następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone wzłotych (PLN)
 4. Wramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod: internetowy przelew bankowy

https://www.przelewy24.pl/o-nasV. Ochrona danych osobowychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

 1. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

§3

§4

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisó
 3. Stowarzyszenie nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Reklamacje prosimy kierować na adres:

stotworzciedrzwi@wp.pl

Polityka Prywatności i Polityka Cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej.

§ 2. Definicje
a) „Administrator Strony” oraz „Administrator danych osobowych” – Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, NIP: 6762223730, REGON: 356121512. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych to: stotworzciedrzwi@wp.pl.
1. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
2. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/.
3. „Dane Osobowe” – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
1. „Przeglądarka” – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Strony. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
2. „Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)” – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze podstron internetowych Strony.
3. „Przetwarzanie Danych Osobowych” – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
4. „Urządzenie” – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
5. „Użytkownik” – rozumie się przez to osobę, która przegląda Stronę oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
6. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Dane osobowe
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Każdej osobie której dane osobowe Administrator przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej co do zasady przetwarza między innymi dane:
a) Dane podopiecznych korzystających ze wsparcia Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji, obszar wg stopnia urbanizacji – DEGURBA), adres e-mail, nr telefonu), wiek, wykształcenie, informacja o stanie zdrowia, dokument potwierdzający stan zdrowia, dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, status osoby na rynku pracy, zawód, informacja o zatrudnieniu, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej, informacja o osobach przebywających w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym o dzieciach pozostających na utrzymaniu, inne informacje o ewentualnej niekorzystnej sytuacji społecznej,
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są na podstawie zgody podopiecznego (art. 6 pkt 1 b. oraz art. 9 pkt. 2 a. RODO) w celu udzielenia wsparcia oraz do celów naukowych oraz badawczych realizowanych przez Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem do udzielenia pełnego wsparcia podopiecznemu.
Okres przetwarzania:
Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe, podwykonawcy udzielający wsparcia w imieniu Administratora.
Ponadto dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom np. podmiotom zlecającym realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Warunkiem takiego udostępnienia jest uzyskanie odrębnej i wyraźnej zgody podopiecznego na dane udostępnienie

b) Dane uczestników (prelegentów oraz słuchaczy) konferencji, sympozjów i komercyjnych szkoleń organizowanych przez Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, NIP, adres e-mail, nr telefonu
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu, podstawa – art. 6 pkt 1 b. RODO oraz w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 pkt.1f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (m.in. do wystawienia faktury lub rachunku).
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Okres przetwarzania:
Dane zawarte w fakturach i rachunkach będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe, podwykonawcy realizujący umowę w imieniu Administratora.

c) Wizerunek uczestników konferencji, sympozjów naukowych oraz szkoleń komercyjnych organizowanych przez Administratora
Zakres przetwarzanych danych:
Wizerunek uczestników konferencji, sympozjów oraz szkoleń.
Podstawa i cel przetwarzania:
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora to jest promocji i marketingu realizowanych przez siebie działań i świadczonych usług – art. 6 pkt 1 f RODO.
Okres przechowywania danych:
Dane przetwarzane są bezterminowo.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępnione zostaną: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawcy platformy hostingowej na której umieszczona jest strona WWW Administratora.

d) Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zakres przetwarzanych danych:
Imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję do Administratora, podstawa – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Okres przechowywania danych:
Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

e) Dostawców, podwykonawców oraz innych kontrahentów Administratora.
Zakres danych:
Imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podstawa – art. 6 pkt 1 b. RODO.
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy.
Okres przetwarzania danych:
Dane dostawców i kontrahentów będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych.
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe.

f) Użytkowników Strony;
Zakres danych:
adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Podstawa i cel przetwarzania:
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci analizy danych statystycznych użytkowników Strony w celu usprawnienia funkcjonowania Strony – art. 6 pkt 1 f. RODO.
Podanie danych jest dobrowolne.
Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.
Okres przetwarzania:
Dane Użytkowników Strony przetwarzane będą przez Administratora, tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania (tj. cele statystyczne w związku z usprawnianiem funkcjonowania Strony).
Udostępnianie danych:
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej.

§ 4. Bezpieczeństwo danych
1. Administrator gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Każdy podmiot, któremu Administrator udostępnia przetwarzane przez niego dane osobowe gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 5. Pliki cookies

1. Administrator za pośrednictwem Strony wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Strony wykorzystywane są dwa główne rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Strony lub wyłączenia Przeglądarki;
b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze podstron internetowych Strony;
c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Pliki Cookies wymienione w pkt 1 i 2 wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
5. Stosowane na Stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
7. Użytkownik Strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Przeglądarki.
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

crossmenu Skip to content