Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „OTWÓRZCIE DRZWI”

 

I.Postanowienia ogólne.


§ 1

[Stowarzyszenie]

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, a zrzeszającym osoby chore na schorzenia psychiczne oraz inne, których celem jest promowanie działalności Stowarzyszenia.

 

§ 2

[teren działania; siedziba]

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Polski i poza jej granicami.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

 

§ 3

[sposób reprezentacji i zaciągania zobowiązań majątkowych]

Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie – w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz druga osoba z pozostałych członków zarządu.

 

§ 4

[pieczęć]

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z napisem w otoku Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, pośrodku „Zarząd” oraz pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi-Zarząd”.

 

II. Cele i sposoby działania.

 

§ 5

[cele]

Celami Stowarzyszenia są:

1. Wzajemna samopomoc

2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.

3. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na:

  • tworzenie miejsc pracy chronionej,
  • pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,
  • organizacja różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie.

4.Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.

5. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.

 

§ 6

[sposoby]

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorych psychicznie, ich rodzin i terapeutów.

2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi.

3. Uczestnictwo i organizacja konferencji krajowych i zagranicznych.

4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów, także poprzez działalność gospodarczą.

 

III. Członkowie


§  7

[nabycie członkostwa]

Członkiem stowarzyszenia może być każdy (osoba fizyczna), także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania poza granicami Polski, kto:

a) ukończył 18 lat

b) akceptuje cele Stowarzyszenia i złożył wniosek o przyjęcie

c) został przyjęty uchwałą Zarządu.

 

§  8

[prawa i obowiązki członka]

1. Członek ma prawo do udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze do jego władz.
2. Obowiązkiem członka jest przestrzeganie Statutu, uchwał władz. Stowarzyszenia oraz regularne płacenie składek

 

§  9

[ustanie członkostwa]

Członkostwo ustaje poprzez:

a) śmierć

b) pisemną rezygnację złożoną Zarządowi

c)wykluczenia przez Zarząd z powodu istotnego naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub jego interesów.

d) Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny i wskazując na prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

e) do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady przewidziane w punkcie poprzedzającym.

 

§  10

[członkowie wspierający i honorowi]

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna wydatnie popierająca materialnie lub organizacyjnie Stowarzyszenie.

2. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów i ideałów Stowarzyszenia.

3. Członków wspierających przyjmuje i członkostwo honorowe nadaje jednogłośnie Zarząd

4. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w pracach Stowarzyszenia raz zgłaszać uwagi i propozycje. Nie mogą być członkami władz Stowarzyszenia.

5.Ustanie członkostwa wspierającego lub honorowego następuje odpowiednio do zasad określonych w § 9.

 

IV. Władze Naczelne Stowarzyszenia.

 

§  11

[organy naczelne i ich kadencja]

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie, zwoływane przynajmniej co 3 lata

b) Zarząd, wybierany na 3 lata

c) Komisja Rewizyjna, wybierana na 3 lata.


§ 12

[kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą.

2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie głównych wytycznych Stowarzyszenia

b) rozpatrywanie – zatwierdzanie sprawozdań i planów przekładanych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz udzielanie lub nie absolutorium Zarządowi.

c) rozpatrywanie wniosków członków lub organów Stowarzyszenia

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, a także ich odwoływanie,

e) wykluczanie członka stosownie do § 9c , Odebranie członkostwa honorowego lub usunięcie członka wspierającego

f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu albo rozwiązaniu Stowarzy-szenia stosownie do postanowień rozdziału VII

g) podejmowanie innych uchwał w ważnych sprawach Stowarzyszenia.

 

§  13

[zwoływanie i tryb głosowania Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej co 3 lata.

2. W razie potrzeby Zarząd zwołuje Zgromadzenie na mocy własnej uchwały lub w ciągu 30 dni od wniosku Komisji Rewizyjnej , a jeśli tego w odpowiednim terminie nie uczyni Zgromadzenie może zwołać Komisja

3. O zwołaniu Zgromadzenia Zarząd pisemnie informuje członków podając jego czas, miejsce i planowany porządek obrad.

4. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu naliczę głosów oddanych


§  14

[kompetencje Zarządu]

1. Pięcioosobowy Zarząd kieruje Stowarzyszeniem i wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

b) uchwala roczny plan pracy i budżet Stowarzyszenia

c) ustala wysokość zasady uiszczania składki członkowskiej

d) prowadzi niezbędną dokumentację, zwłaszcza finansową

e) ustala adres lokalu Zarządu

f) nadaje członkostwo honorowe i przyjmuje członków wspierających stosownie do §10

g) podejmuje uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej, gdy przyniesie to pożytek w realizowaniu celów Stowarzyszenia

h) zwołuje Walne Zgromadzenie stosownie do §13.

2. Zarząd sam wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który koordynuje pracę, a także: jego zastępcę, skarbnika i sekretarza

 

§  15

[kompetencje Komisji Rewizyjnej]

1. Minimum trzyosobowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym, który

a) przeprowadza raz w roku kontrolę działalności merytorycznej i finan-sowej Zarządu pod względem celowości, rzetelności, i legalności, a w szczególnie zgodności z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także zgodności z uchwałami Zarządu niezwłocznie sporządzając sprawozdanie z tej kontroli.

b) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli.

c) uchyla sprzeczną z prawem, Statutem lub uchwałami Władz Naczelnych uchwałę Zarządu

d) występuje w razie potrzeby do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 13 pkt. 2, a na warunkach tam określonych sama je zwołuje

e) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz, na podstawie swoich rocznych sprawozdań, wniosek z uzasa-dnieniem o udzielenie albo nie absolutorium Zarządowi, chyba, że Zgromadzenie odbywa się w odstępie mniejszym niż rok od poprzedniego

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja sama wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jej pracami.


§  16

[posiedzenia, głosowanie, uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej]

1. Posiedzenia Zarządu albo Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a przynajmniej raz na rok.

2. Uchwały na posiedzeniach zapadają zwykłą większością głosów, w obecności minimum połowy członków Zarządu albo w Komisji.

3. Na opróżnione miejsce w Zarządzie albo w Komisji mogą one powołać nowe osoby spośród członków – pod warunkiem , że większość w składzie organu nadal stanowić będą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli jest to niemożliwe, a liczba członków organu spadła poniżej statutowej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie

V. Majątek

§  17

[składniki]

Majątek Stowarzyszenia tworzą: ruchomości, nieruchomości i środki pieniężne.

 

§  18

[źródła]

Majątek powstaje z:

a) składek

b) darowizn

c) ofiarności publicznej

d) dotacji

e) spadków i zapisów

f) dochodów majątku Stowarzyszenia

g) dochodów z działalności statutowej – w tym działalności gospodarczej.

 

VI. Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

 

§  19

[uchwała o zmianie statutu lub samorozwiązaniu]

Uchwałę o zmianie statutu lub samorozwiązaniu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie nie wcześniej niż po 14 dniach od pierwszego głosowania, taką samą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych.

 

§  20

[likwidacja]

W przypadku podjęcia uchwały o samorozwiazaniu Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji, przeznaczenie majątku oraz wybiera pięciosobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.